Participants


Adria Simon (Spain)

Afraimovich Valentin (Mexico)

Balandin Dmitry (RF)

Baymurzina Dilyara (RF)

Belyakin Sergey (RF)

Burq Nicolas (France)

Buzinov  Maxim  (RF)

Chepyzhov Vladimir (RF)

Dell'Oro Felippe   (Italy)

Delshams Amadeu (Spain)

Ekaterinchuk Ekaterina   (RF)

Feireisl Eduard (Check Republic)

Foldes Juraj (Belgium)

Fursikov Andrey (RF)

Glebsky Lev  (Mexico)

Golubenets Vyacheslav (RF)

Grines Viacheslav (RF)

Grishin Dennis  (RF)

Gonchenko Alexander (RF)

Gonchenko Marina (Sweden)

Gonchenko Sergey (RF)

Gurina Tatyana  (RF)

Ilyin Alexey  (RF)

Kaschenko Ilya (RF)

Kasimov Aslan  (Saudi Arabia)

Kazakov Alexey (RF)

Kitavtsev Georgy (Germany)

Komech Alexander  (RF)

Kochanov Mark (RF)

Kopylova Elena  (RF)

Kostianko Anna  (UK)

Kondratieva Liudmila (RF)

Kudryashov Nikolay (RF)

Kuznetsov  Sergey (RF)

Lamb Jeroen (UK)

Lappici  Phillipo (Germany)

Lazaro Thomas (Spain)

Lerman Lev (RF)

Levanova Tatiana (RF)

Li Dongchen (China)

Lukarevski Martin (Macedonia)

Malkin Mikhail (RF)

Marin-Rubio Pedro  (Spain)

Miranville Alain (France)

Misajleski Zoran (Macedonia)

Medvedev Vladislav (RF)

Morozov Albert (RF)

Osipov Grigory (RF)

Ovsyannikov Ivan (Germany)

Pozdnyakov Michail  (RF)

Rabar Braslav (Croatia)

Rassadin Alexander (RF)

Remizov Ivan (RF)

Rodrigues Alexander (Portugal)

Romanov Alexander  (RF)

Ryabov Pavel (RF)

Savostianov Anton  (UK)

Schimperna Giulio (Italy)

Seara Tere (Spain)

Segatti Antonio  (Italy)

Shilnikov Andrey (US)

Shirikyan Armen  (France)

Shoptrajanov Martin (Macedonia)

Sinelshchikov Dmitry (RF)

Slijepcevic Sinisa  (Croatia)

Slepukhina Evdokia (RF)

Stankevich Nataliya (RF)

Stenkin Oleg (RF)

Tatjer Jean-Carles (Spain)

Turaev Dmitry (UK)

Vieiro Arturo (Spain)

Vladimirov Andrey (Germany)

Zelik Sergey (UK)

Zhuzhoma Evgeny (RF)

© NNSU 2023 | Webmaster: wwwlab@unn.ru